giovedì 6 novembre 2008

C'era 'na vota un re, bafè, viscottu e minè, c'avia 'na figghia, bafigghia...


C'era 'na vota un re, bafè, viscottu e minè, c'avia 'na figghia, bafigghia, viscottu e minigghia.
Sta figghia, bafigghia, viscottu e minigghia, avia 'n aceddu, bafeddu, viscottu e mineddu. Un gn'iornu st'aceddu, bafeddu, viscottu e mineddu vulà. Allura lu re, bafè, viscottu e minè dissi: a cu' trova l'aceddu, bafeddu, viscottu e mineddu cci dugnu a me figghia, bafigghia viscottu e minigghia. Caru re befè viscottu e minè, truvavi l'aceddu, bafeddu, viscottu e mineddu, ci dissi un picciottu, vavusu, viscottu e minusu, dammi a to figghia, bafigghia viscottu e minigghia. Allura, lu re, befè viscottu e minè dissi a lu picciottu vavusu, viscottu e minusu: e iu re bafè, viscottu e minè, pi ‘n aceddu bafeddu, viscottu e mineddu, ti dugnu a me figghia bafigghia, viscottu e minigghia? E lu picciottu vavusu, viscottu e minusu arrispunnì a lu re befè viscottu e minè... ma vaffanculu!