mercoledì 24 dicembre 2008

E' Natale


Dormi dormi ricca gioia
mentri canta la matruzza
è lu friddu chi t'annoia
ti cummogghiu la facciuzza
poi ti tegnu accucciateddu
fa la vò Gesuzzu beddu.